HoGa FNEL Scouten & Guiden

”Together for a better world”

Mir gehéieren zur FNEL dei ass dei laizistesch Scoutsorganisatioun vu Lëtzebuerg.

Mir sinn op fir jiddereen Solidaritéit, Toleranz an Demokratie si Wäerter zu deene mir stinn.

Frëndschaft, Spill a Spaass, an Bénévolat si Begrëffer déi ontrennbar vum Scoutissem sinn.

Eis Zill ass, dat di jonk Leit hir eegen Entwécklung selwer an d ‘Hand huelen fir dat si selbstänneg, responsabel an engagéiert Bierger ginn.

Mir baséieren ons op d’ Scoutsmethod : dem Learning by doing, engem progressiven an dem Alter ugepasste Programm deen sech virun allem an der Natur ofspillt, an am Zesummeliewen a klengen Équipen.

Zur Scoutsmethod, no den Iddien vum Robert Baden-Powell, gehéiert och d’ Scoutsverspriechen an d’ Scoutsgesetz.

De Scout engagéiert sech fräiwëlleg fir d ‘Wäerter an Ziler vum Scoutissem. Säi « Gesetz » ass keen Zwank, ma weist him d’ Ziiler déi mir ustriewen.

Den Baden-Powell huet dat Wichtegst vum Scoutissem esou charakteriséiert : « But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it ».