HoGa Summerfest & Familljien Rallye

Léif Beaver, Wëllef, Scouten an Guiden, Explorer, Rover, an Ancienne Memberen

Dëst Joer invitéieren mir fir Iech op e klengen duerch d‘Stadt. Ennerwee ginn et e puer kleng Herausfuerderungen déi et ze meeschteren gëtt an e klengen, lustegen Scoutsquiz kritt all Grupp mat op den Wee. Ee Grupp kann aus méi Familjen bestoen (max 10 Persounen).

 

Wann dir un dësem Rallye deelhuelen wellt, dann meld Iech séier als Grupp oder als eenzel Persoun bis den 28.06.2018 ob summerfest@hoga.lu un

Lenks Patt,

Andrea a Carlo

——————————————————————————————

Chers Castors, Louveteaux, Scouts et Guides, Explorers, Rovers et Ancienne membres

Cette année nous vous invitons de participer à un petit rallye en famille en ville. Sur le chemin des petits défis vous attendent et un petit questionnaire sur les scouts est à répondre par chaque groupe durant le rallye. Un groupe peut être composé par une ou plusieurs familles (max. 10 personnes).

 

Si vous êtes intéressés de participer au rallye inscrivez-vous par groupe ou par personne jusqu’au 28.06.2018 sur summerfest@hoga.lu

Patte gauche,

Andrea et Carlo