Cheffen vunn 16 Joer un

Chef sinn hëscht Virbild sinn, dat weiderginn, wat ee vun anere bäibruecht krut, en Deel vun enger éiweger Kette sinn, leeden, ëmmer erëm iwwerrascht ginn, e Liewe laang vu Kleng a Grouss weiderléieren, Responsabilitéit iwwerhuelen an nei Leit kenne léieren, Fehler maachen a Wuessen, sech asetze fir eng besser Welt, …

Ons Cheffe sinn zu 100% benevol a maachen eng Formatioun déi 2 Joer dauert. Dës Formatioun ass vum Lëtzebuerger Staat als Animatuer unerkannt.