Verspriechen & Charta

Cheffenverspriechen:

Ech verspriechen op Eier a Gewëssen, méng Charge am Geescht vum Scoutsgesetz, an am Sënn vun de Statute vun der FNEL voll a ganz ze erfëllen a bridderlech iwwert déi mir uvertraute Jongen a Medercher ze waachen.

Mir, als Chefen, engagéiere ons :

An deem’s mir de ‘’Respect-it’’ ënnerschreiwen, engagéieren mir ons Aktivitéiten z’organiséieren an ëm ze setzen, déi souwuel d’internationaler Konventioun vun de Mënsche Rechter, d’internationaler Konventioun vun de Kanner Rechter, d’Charte vum SNJ ‘‘Prévention des risques lors d’activités avec jeunes’’, d’Charte ‘‘Education au développement durable’’, d’Gesetzer wéi och d’Statuten an d’Reglementer vun der FNEL respektéieren.

  • Dem SCOUT seng physesch, moralesch a psychesch Grenzen ze respektéieren.
  • Aktivitéiten z’organiséieren déi op Vertrauen, Respekt a Bridderlechkeet opbauen.
  • E léierräiche Programm, deen en Challenge fir de Scout duerstellt z’organiséieren an dobäi d’Sécherheet am A ze behalen.
  • Dem SCOUT Wäerter virzeliewen an him eng gesond Liewensweis ze vermëttelen.
  • Zu all Moment meng Responsabilitéit kennen z’iwwerhuelen.
  • En oppenen an éierlechen Austausch mat den Elteren ze féieren.
  • En oppent Ouer fir de SCOUT ze hunn a net ewech ze kucken.
  • Beduecht a vertrauensvoll mat perséinlechen Donnéeën a Medien ëmzegoen an
  • Dës Prinzipien dem SCOUT mat op de Wee ze ginn.

Mir sinn net nëmmen Scout’s Responsabel. Et ass un eis fir iwwert de ‘‘Respect-it’’ eraus ze goen a flott Scout’s Aktivitéiten z’organiséieren an deem’s mir op d’Prinzipien an d’Wäerter vum Scoutismus baséiers. Dobäi ginn mir vum ganzem Grupp an de Federalen Equipen ënnerstëtzt.

’Respect-it’’ gëllt fir all Erwuessenen deen un enger Scout’s Aktivitéit deel helt.

Mir engagéiere ons hinnen den Inhalt matzedeelen an se ze bieden dësen ze respektéieren.