Bonne Aktion vum 1.Mee 2019

Eisen traditionellen Meekranz hu mir och dëst Joer gebonnen deen mier duerno an den Altersheem gedroen hunn wou mier wéi ëmmer léif empfangen goufen.