Beaver Versammlung vum 27.01.2018

Nierf enger flotter Eilen-Bastel hunn ons Beaver zesummen mat hieren Cheffen sech Déierewelt aus onsem Land virun Aen gefouert an sech ugekuckt wat déi all esou am Wanter maachen.