Bonne Aktion vum 1. Mee

1. Mee B.A. Och dëst Joer hunn mir e flotten Meekranz gebonnen an am Altersheem am Pafendall opgehaangen.