Fakelzuch 2017

Traditioungemäss hunn mir och dëst Joer mat dem Ganzen Grupp um Fakelzuch vum Virowend vun National Feierdag deel geholl.
 
Als Ofschloss vun der Aktivitéit hunn mir béi engem gudden Wupp Freedefeier virun onsem Home gekuckt.