Ofschlosssortie an den Europaprak

Vun Beaver bis Comite haten mier den 14.07.2018 en amusanten an attraktiounsraischen Dag zum Ofschloss vum Scoutsjoer am Europapark.