Scouts Sportsdag mat den Les Peaux Rouges vum 28.04.2018

Basket, Völkerball, Hockey, Fußball an Handball: fir eisen Sportsbadge hunn mir eis haut mat den Peaux-Rouges getraff an all meiglech Equippesportarten gespillt. Et wor vollen Asatz an d‘Kanner wéi och d‘Cheffen ginn haut secher no der Dousche zefridden an d‘Bett.