Sortie an den Bongert 05.03.2017

Den 05.03.2017 waren d’Scouten a Guide  ënnerwee. Dëst kéier ass et op Manternach gaangen. Do hunn mir da geleiert wat alles an engem Bongert muss gemaach ginn a mir hunn dann och eng Hand mat ugepaakt beim Beem planzen a stëtzen.