Versammlung vum 02.12.2017 (Emfro vun der VDL Service de jeunesses)

An onser Versammlung vum 02.12.2017 hunn ons Scouten an Explorer bei der Emfro vun dem Vdl Service de jeunesse deelgeholl an hier Iddien fir eng jugendgerecht Stadt ausgeschafft an presentéiert. Et war e kréativen Nomëtten.