Äppel plécken

Den 8ten an den 9ten Oktober waren d’Explorer, Cheffen an den Comité fleisseg Äppel fir den Viz (15.10.2016)  plécken 🍏