Explorer Sportsdag 2018

Beim Handball, Volleyball, Tchouckball, Hockey, Völkerball an ulimate Frisbee hunn d’Explorer sech um Sportsdag den Sonnden mat aneren Unitéiten gemooss.