Versammlung Scoutsquiz vum 11.02.2017

Samsten den 11.02.2017 haten eis Wëllef e flotten Scoutsquiz.