Scouts Versammlung vum 08.06.2019

Ons Scouten, haut fläisseg um bauen vun e Puer Banken fir bei ons Feierplaz