1. Mee B.A. 2020

Vum Beaver bis Comitémember hunn mier eis et, wéi déi Joeren virdrun, och haut, trotz der schwiereger Situatioun, net huelen gelooss e Meekranz ze maachen. Bravo! Stellvertriedend fir alleguer goufen dun och zwee Meekränz am Altersheem ofginn fir den Awunner eng kleng Freed ze maachen.