1. Mee bei de Scouten

No engem laangen Joer voller Corona, hunn mir ons vun den HoGa Scouten & Guiden et net méi huelen gelooss an hunn zesummen mat dem d’Altersheem „Hospice Civile Pfaffental“ ons traditionell Bonne Aktioun um 1. Mee duerchgefouert. Och wann mir dëst Joer nach ëmmer net konnten mat den Leit am Altersheem e puer flott Stonnen verbréngen, Spiller spillen an ons gemeinsam e gudden Pättchen Jus, mat villen leckeren Schnittercher schmaachen loossen, hunn ons Scouten sech et dach awer net huelen gelooss an sech fréi Moies am Bësch getraff. 

Am Bësch ass e flotten Meekranz aus dem éischten Grengschnatt vun den Beem gebonnen ginn. Dësen Meekranz hunn mir mat enger ganz klenger Delegatioun vun maximal 3 Leit, an ënnert striktem anhalen vun den Schutzmoossnamen an Altersheem bruecht, an och opgehaangen an esou bëssen néi Freed an Heem bruecht. Ons léif Leit aus dem Hospice Civile Pfaffental, hunn mir ni vergiess. Ons bei den HoGa Scouten & Guien sinn net just déi Jong Memberen, mee och déi méi eeler Generatioun eben wichteg, an mir wëllen hoffen, dat mir Sie all Gesond a Monter erëm gesinn. 

Nieft dem Meekranz gouf wärend der Kris vun onsen Kanner vill gebastelt, an och flott Kaarten un Sie verschéckt. 

Bass och du esou engagéiert fir den Matmënschen ze hëllefen oder den Kanner vun haut eng Wëlt vun Muer ze weisen, dann kanns du dech jo och mol roueg bei ons mellen, mir sinn ëmmer ob der Sich no néien Memberen, ob Beaver oder Chef, dat ass egal.

https://www.wort.lu/de/mywort/hollerich/news/bonne-action-meekranz-an-corona-zaeiten-608dbabdde135b9236363fd6