Kleeschensfeier vum 23.11.2019

Den Kleeschen an den Houseker hunn et sech net huelen gelooss bei eis ze kommen, sech unzekucken wat mir esou am Laf vum Joer gemaach hunn an sech mat den Kanner zesummen ze amuséieren an eis e klengen Kaddo auszedeelen.