Meuten-Klasseur Versammlung vum 08.02.2020

Ons Wëllefcher hunn fläisseg un den Badger geschafft.