Ritter Versammlung vum 15.12.2019

Et stung alles am Thema Ritter fir Beaver an Wëllefcher. Nierwt Spiller, Bastel an Kachen hunn mir vill iwer d‘Stadt geléiert an hunn d’Kasematten fir eis entdeckt. Fir verschiddener stung als Trimesterofschloss nach Verspriechen um Programm.