Versammlung vum 07.03.2020

GEt stung alles ennert dem Thema Faarwen

Beaver an Scouten hunn zesummen mat den Explorer un der Entreprise „Spaicher“ geschafft.

Natierlech ass Spill a Spass net ze kuerz komm.