Versammlung Zoom vum 16.01.2021

Eis Wëllefcher haten haut eng flott Zoomversammlung mat villen verschiddenen Aufgaben, déi sie gutt gemeeschtert hunn.