Patrullenmemberen

ons Cp’en an Sp’en

Alexa

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

Gittar spillen an lecker Kachen

Main Alter ass:

13 Joer

Ruben

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

ons Scouten

Anastasia

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Angelina

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Clara

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Elisabeth

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Gabriel

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

Fussball

Main Alter ass:

12 Joer

Johanna

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Lise

Es sin an den Scouten vun:

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

Backen, Danzen an Molen

Main Alter ass:

11 Joer

Lucas

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Mia

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Nora

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Vasil

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

Basket spillen

ain Alter ass:

11 Joer

ons Cheffen

Carlo

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Yann

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass:

Tun

Es sin an den Scouten vun:

vun ??.??.????

Meng Hobbyen nirft den Scouten sinn:

ain Alter ass: