HoGa Scouten & Guiden

Bei der HoGa handelt et sech em Jongen a Meedecher, déi sech komplet ob Scoutsmethod „Learning by doing“ baséieren.

Mat engem progressiven an dem Alter ugepasste Programm deen sech virun allem an der Natur ofspillt, sëtzen mir ons an fir eng Bësser Welt.

Eis Zill ass, dat di jonk Leit hir eegen Entwécklung selwer an d’Hand huelen fir dat si selbstänneg, responsabel an engagéiert Bierger ginn.

Mir gehéieren zur Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg, also kurz gesoot zur FNEL.

Mir sinn op fir jiddereen. Spiritualitéit, Solidaritéit, Onofhängegkeet, Laïzitéit, Toleranz an Demokratie si Wäerter zu deene mir stinn.

Den Baden-Powell huet dat Wichtegst um Scoutissem esou charakteriséiert : « But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it ».