Ons Branchen

An den Scouten ginn d’Kanner dem Alter noo an verschidden Branchen opgedeelt, sou ass et eis meigleg den Programm hierem Alter unzepassen.  An all Branche verbrengen sie 2-3 Joer.

Beaver (ab 5-7 Joer)

D’Beaver sinn déi klengst an déi jéngst Branche an der HoGa.

Et si jonk Kanner am Alter vu 5-7 Joer, déi sech “um Weier” begéinen, fir zesumme mat hire Beaver-Frënn Freed ze erliewen, sech z’ameséieren a fir vill Neies ronderëm d’Natur an de Bësch kennen ze léieren.

Si liewen an der Beaver Colonie a klenge Gruppen agedeelt: d’Beaverdämm, déi alleguer de Numm vun engem Bam droen.

Si liewen no der Geschicht: d’Frënn aus dem Bësch. An där begéine sech eng Mënschefamill an eng Beaverkolonie a léiere mateneen deelen an erliewen zesumme flott Aventuren am Bësch.

Wëllefcher (8-10 Joer)

D’Wëllefchersbranche lieft no der Devise “Mir dinn eis Bescht”, all zesummen an enger Meute, an engem Ruddel, esou wéi och d’Wëllef am Djungel dat maachen.

D’Wëllefchersgesetz an d’Wëllefchersmethod baséieren um Dschungelbuch, mam Mowgli, dee vun de Wëllef opgeholl a groussgezu ginn ass.

De Wëllefchen versprécht, all Dag engem eng Freed ze maachen an huet mat senge 5 Saache bal alles derbäi wat e brauch.

Bei de Wëllefcher liewe mir zesummen am Dschungel, engem tropeschen Bësch, mat ville Planzen. An all eis Bekannt liewen do: d’Wollefsfamill mat hirem Chef Akela, d’Wollefsmamm Rakscha, de schwaarze Panther Bagheera, de brongen Bier Baloo, an déi vill aner….
Am Dschungel ginn et vill Gesetzer, un déi d’Déiren, an och mir, sech sollen halen, fir gutt zesummen ze liewen. Da kann all Mënsch an Déier och zesumme vill bäiléieren a vill Spaass hunn.

Wéi d’Wëllef am Dschungel liewen och d’Wëllefcher zesummen am Respekt mateneen. D’Wëllefchersgesetz hëlleft eis dobäi.

D’Verspriechen, d’Gesetz an d’Devise sollen eis hëllefe besser duerch d’Liewen ze kommen: fir ëmmer ze probéiere säi Bescht ze maachen, ze hëllefe wou ee kann, an sech un d’Gesetz ze halen.

Scouten (11-13 Joer)

Scoute liewen zesummen mat hire Frënn an enger Patrull, déi aus 6-8 Jongen a Meedercher besteet. An der Patrull ënnerhuele mir vill zesummen, an dozou kann a soll jiddereen säin Deel bäidroen. An der Patrull geet et drëms selwer Initiativ a Kreativitéit ze beweisen an zesummen ze schaffen.

De Scout ass ëmmer bereet, probéiert säi Bescht, iwwerhëlt Verantwortung par rapport zu sech selwer a senge Matmënschen a setzt sech mat senge Scoutsfrënn an fir eng besser Welt

Explorer (14-15 Joer)

D’Explorer féieren de Scoutsgeescht, deen an deene méi jonke Branchen agefouert gëtt nach e Schrëtt weider: an der Unitéit geet et dobäi verstäerkt ëm d’Zesumme sinn: zesumme liewen, zesumme Spaass hunn an zesummen Aktivitéiten organiséieren a maachen. Deemno ass Responsabilitéit, Chargenopdelung an den Ëmgang am géigesäitege Respekt den A an O an der Explorer – Unitéit.

Rover (16-21 Joer)

D’Rover organiséieren sech an Clan’en. Meeschtens sinn et Rover aus deem selwechten Grupp, déi e Clan forméieren. Clan’e si selbststänneg an onofhängeg an organiséieren sech hire Programm selwer.

D’Rover kënnen esouwuel hire Grupp bei verschiddenen Aktivitéiten ënnerstëtzen, ewéi och selwer Projet’en op d’Been stellen a realiséieren. Och fir dës Branche sti Spaass an Aventure op Plaz Nummer 1.

D’Roverbranche mécht d’Transitioun zum Erwuesseginn an ënnerstëtzt di jonk Fraen a Männer an der leschter Phase vun hirer Integratioun an eng Erwuessenegesellschaft. Duerch Benevolat a konstant Weiderbildung duerch Formatiounen, Kompetenzentwécklung an -unerkennung hëllefen d’Rover jonken Erwuessene sech méi liicht an enger komplexer a fuerdernder Gesellschaft erëmzefannen a sech duerchzesetzen a vrun allem an där Gesellschaft kënnen en Ënnerscheed ze maachen.

Tembo (22-xx Joer)
Cheffen (ab 16 Joer)

Chef sinn ass Virbild sinn, dat weiderginn, wat ee vun anere bäibruecht krut, en Deel vun enger éiweger Kette sinn, leeden, ëmmer erëm iwwerrascht ginn, e Liewe laang vu Kleng a Grouss weiderléieren, Responsabilitéit iwwerhuelen an nei Leit kenne léieren, Fehler maachen a Wuessen, sech asetze fir eng besser Welt, Skills entwéckelen…

Ons Cheffe sinn zu 100% benevol a maachen eng Formatioun déi 2 Joer dauert.

Dës Formatioun ass vum Lëtzebuerger Staat unerkannt.