Cheffen

Together for a better world

Chef sinn ass Virbild sinn, dat weiderginn, wat ee vun anere bäibruecht krut, en Deel vun enger éiweger Kette sinn, leeden, ëmmer erëm iwwerrascht ginn, e Liewe laang vu Kleng a Grouss weiderléieren, Responsabilitéit iwwerhuelen an nei Leit kenne léieren, Fehler maachen a Wuessen, sech asetze fir eng besser Welt, Skills entwéckelen…

Ons Cheffe sinn zu 100% benevol a maachen eng Formatioun déi 2 Joer dauert.

Dës Formatioun ass vum Lëtzebuerger Staat unerkannt.